Wedstrijdreglement 

1. Partijen – definities – aanvaarding van dit wedstrijdreglement

Wisely BVBA, met exploitatiezetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk en met ondernemingsnummer 0690.665.041 (de “Organisator”) organiseert een wedstrijd voor de klanten van de deelnemende retailparken en shoppingcentra in opdracht van BLSC, Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Atomiumsquare 1/178, 1020 Brussel en met ondernemingsnummer 0453.727.101 (de “Wedstrijd”).

Door zijn deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer aan de Wedstrijd (de “Deelnemer”) onvoorwaardelijk en in zijn totaliteit dit reglement, de mogelijkheid dat het wedstrijdreglement zo nodig eenzijdig op elk moment door de Organisator kan worden gewijzigd, evenals elke beslissing die de Organisator betreffende de Wedstrijd neemt (het “Reglement”).

 

2. Deelname aan de Wedstrijd

De wedstrijd start op zaterdag 17 oktober 2020 en eindigt op vrijdag 6 november om 23u59. De deelname aan de wedstrijd is gratis.

Het winnen van een prijs is enkel mogelijk wanneer (1) de deelnemer een aankoop doet bij een winkel bij een deelnemende retailpark of shoppingcentra (2) de ontvangen unieke code ingeeft op de website (3) juist heeft geantwoord op de wedstrijdvraag, (4) zijn/haar gegevens heeft ingevoerd in het systeem en (5) nog niet eerder tijdens de wedstrijdperiode een winnaar is geweest. Hoe meer codes geregistreerd door een deelnemer die voldoet aan voorgaande voorwaarden, hoe meer kans dat de wedstrijdsoftware tijdens de trekking deze deelnemer aanduidt als winnaar.

De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd (via mail of andere kanalen).

De Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gedeelde informatie. De Organisator kan niet worden gedwongen om extra gegevens over de Deelnemer te bekomen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de verstrekte informatie onjuist of verouderd is op het moment van de loting. Indien de winnaar niet of niet gemakkelijk door de Organisator kan gecontacteerd worden (zoals bij gebrek aan een emailadres en/of gsm nummer), zal deze uitgesloten worden van de Wedstrijd. De Organisator zal onafhankelijk over deze uitsluiting beslissen zonder enig recht op beroep.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

 

3. Personen die niet kunnen deelnemen aan de Wedstrijd

De handelaars van de deelnemende retailparken en shoppingcentra,hun eigen personeel, hun echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende partner en familie in de eerste graad die onder hetzelfde dak verblijven worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

Het personeel van de Organisator en van BLSC, hun echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende partner en familie in de eerste graad die onder hetzelfde dak verblijven worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

Minderjarigen die niet beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders of voogd.

 

4. Privacy

De Organisator vindt de bescherming van privacy en van persoonlijke data zeer belangrijk. Daarom streeft zij ernaar persoonsgegevens van elke Deelnemer aan de Wedstrijd op een wettelijke en transparante manier te verwerken en willen ze de Deelnemer in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De Organisator van de Wedstrijd is de verwerker verantwoordelijke van de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens. Daarbij treedt Wisely op als verwerker.

Bij deelname aan de Wedstrijd worden volgende persoonsgegevens van de Deelnemer opgevraagd en verwerkt: voornaam, familienaam, e-mailadres en postcode.

De Deelnemer gaat akkoord dat bovenstaande persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor de volgende doeleinden:

  • De organisatie en het verloop van de Wedstrijd (inclusief het contacteren van de winnaar);
  • Bij winst in de Wedstrijd, geeft de Deelnemer de toestemming om bovenstaande persoonsgegevens te gebruiken om de (afloop van de) actie te promoten, bijvoorbeeld door deze te publiceren in kranten en tijdschriften, op websites en andere media die de Organisator vrij kan kiezen.
  • Om nieuwsbrieven te versturen (enkel als de Deelnemer de opt in hiervoor heeft aangevinkt)

 

5. Bedrog

In geval van (poging tot) misbruik, bedrog of manipulatie van de Wedstrijd, onder welke vorm ook, kan een Deelnemer van de Wedstrijd worden uitgesloten. De Organisator zal over deze uitsluiting beslissen zonder enig recht op beroep.

 

6. Prijzen

De prijzen van de Wedstrijd zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.

De Organisator heeft het recht op een product te vervangen tegen een product van dezelfde waarde (met name wanneer het oorspronkelijke niet meer voorhanden is).

De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij niet binnen 14 dagen na het opvragen door de Organisator zijn contactgegevens/adres doorgeeft en (indien van toepassing) hij zijn prijs niet binnen de aangekondigde afhaalperiode afhaalt.

De nationale prijs is wekelijks een pakket aan belevingen ter totale waarde van 5.000 EUR incl. BTW per pakket. Dit pakket wordt samengesteld door de Personal Experience Manager van De Organisator obv wensen en vragen van de Winnaar en na een persoonlijk contact tussen De Winnaar en de Personal Experience Manager. Het pakket aan prijzen zal uit maximaal 25% van de waarde kunnen bestaan uit producten. Producten en belevingen zullen indien mogelijk aangekocht worden in de deelnemende shoppingcentra en retailparken. Het zijn De Organisator en de Personal Experience Manager die uiteindelijk zullen beslissen of gewenste producten en belevingen kunnen opgenomen worden in het prijzenpakket.

De Organisator noch de opdrachtgever zijn verantwoordelijk voor de prijzen die door de individuele deelnemende shoppingcentra en retailparken uitgereikt worden. De Winnaars van deze prijzen worden wel op dezelfde wijze bepaald/getrokken als de nationale Winnaars.

 

7. Wijzigingen van het Reglement of de Wedstrijd

De Organisator heeft het recht om eenzijdig wijzigingen en toevoegingen aan te brengen aan het Reglement (met name op basis van de noden of de problemen die in tussentijd zijn opgetreden).

De Organisator kan beslissen om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te schrappen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

De Organisator is niet verantwoordelijk voor enig gebrek van de gewonnen prijs, noch voor de niet-conformiteit van de naleving van de deelnemende handelaars. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van De Organisator beperkt tot maximum 500 euro per schadegeval en 1000 euro in totaal.

Druk-, spelling-, layout- of andere fouten, kunnen niet worden ingeroepen om de aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van De Organisator in te roepen.

 

9. Onvoorzienbare omstandigheden

Elke situatie of vraag die zich voordoet of voor kan doen die niet uitdrukkelijk voorzien is in dit Reglement, wordt beslist door de Organisator.

 

10. Toepasbaar recht – Bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de Wedstrijd en dit Reglement. Alle geschillen met betrekking tot de Wedstrijd of dit Reglement vallen onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van de stad Kortrijk.

 

11. Vragen om informatie – klachten

Alle vragen voor informatie of klachten met betrekking tot de Wedstrijd mogen gericht worden aan blsc@wearewisely.com.

Privacyverklaring

1. Toepassing

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

 

2. BLSC

2.1. Huidige website www.shopandwin.be en www.shopandwin.lu wordt uitgebaat door BLSC, Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Atomiumsquare 1/178, 1020 Brussel en ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0453.727.101 (hierna “BLSC”).

 

3. Toegang

3.1. Huidige website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd is (browser, operating system, enz.). BLSC waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.2. Huidige website wordt enkel ter informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige website te wijzigen, aan te passen, er zaken aan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

3.4. U verbindt zich er in het algemeen toe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Algemeen. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de source code, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven uitsluitend eigendom van BLSC of diens leveranciers en/of derde partners en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

4.2. Buiten de informatieve toegang tot de website zoals hierboven beschreven, verleent BLSC u geen andere voorrechten of rechten met betrekking tot deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, mededeling, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie en/of aanpassing  onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of enig onderdeel van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

4.3. Merken. De merken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk aangeduid als de “Merken”) die op de website zijn weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Merken van BLSC of van andere houders van Merken. U erkent dat de Merken gebruikt en weergegeven op deze website uitsluitend eigendom zijn en blijven van de betreffende houder(s) van de Merken.

Ieder gebruik van de Merken is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende houder(s) van de Merk(en). Elk gebruik van de Merken, anders dan bepaald in deze privacyverklaring, is ten strengste verboden.

4.4. Afbeeldingen. Met betrekking tot afbeeldingen van personen of locaties op de website beschikt BLSC steeds ofwel over de eigendom, ofwel over de toestemming van de betrokkenen, ofwel kan het zich beroepen op een andere rechtsgrond voor het gebruik ervan op deze website. Het gebruik van de afbeeldingen waarvan BLSC de eigendom of het intellectueel eigendomsrecht bezit, door de gebruiker is ten strengste verboden.

4.5. U aanvaardt dat alle communicatie en al het materiaal dat u via e-mail of op enige andere wijze verzendt naar en/of plaatst op deze website (m.i.v. data, vragen, commentaar, suggesties enz.,) als niet-vertrouwelijke informatie wordt behandeld en geen voorwerp mag uitmaken van enig intellectueel eigendomsrecht.

BLSC is m.a.w. gerechtigd deze communicatie of dit materiaal te gebruiken voor zover zij niet het voorwerp uitmaken van enig intellectueel eigendomsrecht. Verder staat het BLSC vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die vervat zijn in enige communicatie of enig materiaal dat u naar de website stuurt, te gebruiken voor zover zij niet het voorwerp uitmaken van enig intellectueel eigendomsrecht.

4.6. BLSC draagt zorg voor de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. BLSC heeft dan ook, naar best vermogen, de benodigde toestemming van de rechthebbenden op de bestanden van welke aard ook (teksten, foto’s, muziek, afbeeldingen, enz.) bekomen of kan zich ter zake voor het gebruik ervan desgevallend beroepen op een andere rechtsgrond.

Uw persoonsgegevens worden door BLSC verwerkt op de wijze zoals nader omschreven is in het meest recente Privacy Statement (zie hierboven).

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige website gebeurt steeds op uw eigen verantwoordelijkheid. In geen enkel geval kan BLSC, noch de aan haar verbonden ondernemingen, noch hun respectievelijke personeelsleden, zaakvoerders, mandatarissen, aangestelden, etc. aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke andere mogelijke schade.

5.2. Toegankelijkheid. BLSC zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze website op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. BLSC heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande melding. BLSC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige website.

5.3. Gegevens. BLSC zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en BLSC kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Alle gegevens en documenten op deze website worden u aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties. BLSC kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige website. BLSC kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige website.

5.4. Links. Indien huidige website links naar andere websites bevat, staan die websites niet onder controle van BLSC. In het algemeen vormt of impliceert de vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, geen goedkeuring of aanbeveling door BLSC. BLSC is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid noch het privacybeleid van dergelijke websites. BLSC gaat tenslotte ook niet na of de inhoud van deze websites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die websites bezoekt. BLSC kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe websites waarnaar verwezen wordt, noch voor enig nadelig gevolg dat uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die websites kan voortvloeien.

5.5. Malware. Hoewel BLSC zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse-, spyware- en andere malwarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. BLSC kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. BLSC raadt u ten zeerste aan om steeds zelf de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Indien u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen op huidige website wordt u uitgenodigd om dit te melden op het adres aangeduid onder punt 10.5 hierna, zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.6. Dataverkeer. U aanvaardt dat alle communicatie en al het materiaal dat u via e-mail of op enige andere wijze verzendt naar en/of plaatst op deze website (m.i.v. data, vragen, commentaar, suggesties enz.,) als niet-vertrouwelijke informatie wordt behandeld en geen voorwerp mag uitmaken van enig intellectueel eigendomsrecht.

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. BLSC zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. BLSC raadt u ten zeerste aan om dienaangaande zelf de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van persoonlijke gegevens.

5.7. U verbindt zich ertoe om BLSC (m.i.v. haar zaakvoerders, werknemers, derde partners, enz.) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of gelinkt aan elke door u begane overtreding van deze privacyverklaring en/of ieder ander onrechtmatig gebruik van de website.

 

6. Persoonsgegevens

6.1. Indien de gebruiker BLSC persoonsgegevens bezorgt dan wel meedeelt, zal de verwerking van deze persoonsgegevens vallen onder toepassing van de geldende Europese en nationale wetgeving ter zake, alsook de meest recente Privacy Statement van BSLC (zie hierboven).  Indien u in de pop-up op de startpagina van deze website uw toestemming heeft gegeven,  zullen uw persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden.

6.2. Indien u in de pop-up op de startpagina van deze website uw toestemming heeft gegeven, worden bepaalde van uw persoonsgegevens tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen BLSC toelaat om o.a. de trafiek naar, alsook het profiel van de gebruikers van deze website te analyseren. BLSC behoudt zich het recht voor deze gegevens aan derden mee te delen.

6.3. U heeft steeds toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Dat kunt u doen door een verzoek te richten aan het adres vermeld in artikel 9.5. In deze is de wet van 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing.

6.4. BLSC zal de nodige maatregelen nemen om deze gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving te beveiligen.

In het geval BLSC persoonsgegevens van u zou ontvangen via derden zal het er steeds op toezien dat deze overdracht de nodige toestemming of andere rechtsgrond omvat en dat deze overdracht verloopt volgens de geldende wettelijke bepalingen.

 

7. Gedragsregels

7.1. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend, pornografisch, godslasterlijk en/of enig ander illegaal en/of onrechtmatig materiaal op de website te plaatsen of door te zenden.

7.2. U verbindt zich ertoe om andere gebruikers van de website niet te spammen noch op enige andere wijze lastig te vallen voor om het even welke reden.

7.3. BLSC behoudt zich het recht voor om meldingen en materialen, van welke aard ook, die op de website geplaatst en/of geüpload worden, na te zien en deze zonder voorafgaande melding te blokkeren of te verwijderen wanneer wordt vastgesteld dat zij in welke mate dan ook onwettig en/of onrechtmatig zouden zijn of op enigerlei wijze de huidige privacyverklaring zouden schenden.

7.4. Indien u ergens onwettige, ongeoorloofde en/of onrechtmatige meldingen en/of materiaal vindt op de website, gelieve ons dit te melden zodat wij kunnen nagaan welke acties er desgevallend genomen moeten worden.

 

8. Diversen

8.1. Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de schriftelijke toestemming van BLSC bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van huidige website te verwijzen.

8.2. Spam. BLSC verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van BLSC ontvangt, dan sluit deze aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege BLSC ontvangt, kan u dat melden op het adres vermeld in artikel 9.5 en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen e-mails meer ontvangt.

8.3. Advertenties. BLSC kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derde partijen op deze website gepubliceerde advertenties.

8.4. Wedstrijden. Indien op de website een wedstrijd wordt voorzien, is deze steeds onderworpen aan het desbetreffend wedstrijdreglement, dat u bij de wedstrijd kunt terugvinden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen huidige privacyverklaring en het wedstrijdreglement, heeft de laatste voorrang voor de betrokken wedstrijd.

8.5. Promotie of andere informatie. Indien op de website promotie of andere informatie wordt aangeboden door de verschillende retailers, zijn deze steeds onderworpen aan de specifieke voorwaarden van  de betreffende retailer. U kan zich tot de betrokken retailer wenden teneinde de specifieke voorwaarden te bekomen.

Indien op de website een promotie aangeboden wordt door BLSC, is deze onderworpen aan de specifieke voorwaarden die bij die promotie vermeld worden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen huidige privacyverklaring en de voorwaarden voor die promotie, hebben die laatste voorwaarden voorrang met betrekking tot de betrokken promotie.

BLSC is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke typ- en/of rekenfouten in de betrokken promoties, die ten allen tijde door BLSC kunnen verbeterd worden.

8.6. Berichten. Op deze website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. BLSC behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. BLSC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies dat hieruit zou voortvloeien.

Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan BLSC op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze berichten uitgaan.

Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze website, verbindt u er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,…) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,…), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart BSLC dan ook uitdrukkelijk tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze website geplaatst heeft.

 

9. Slotbepalingen

9.1. Ongeldigheid. De nietigverklaring van één of meerdere bepalingen van deze privacyverklaring tast in generlei opzicht de geldigheid van de andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze privacyverklaring als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze privacyverklaring als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal BLSC deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

9.2. Bevoegde rechtbank. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

9.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

9.4. Privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande melding, door BLSC aangepast worden, in functie van o.m. wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of er – en in voorkomend geval welke – wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt .

9.5. Vragen/contact. De gebruiker van huidige website wordt ervan geïnformeerd dat hij krachtens de wet beschikt over een aantal rechten: het recht tot toegang tot uw persoonsgegevens, het recht tot rechtzetting van uw persoonsgegevens, het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, etc.. Om deze rechten desgevallend te doen gelden, dient de gebruiker van huidige website zich per e-mail te richten tot BLSC op volgend e-mailadres: blsc@wearewisely.com

Huidige versie is in voege getreden op 07/10/2020. © 2020  Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Cookies

1. Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand met gegevens of tekst dat met  uw instemming door websites op uw computer wordt geplaatst. Er bestaan verschillende soorten, bijvoorbeeld technische cookies die worden gebruikt om de taal van de website te parametreren, tijdelijke cookies (ook session cookies genoemd) en tracking cookies, die worden geïnstalleerd om de website te optimaliseren op basis van uw surfgedrag.

 

2. Niet-toepassing van cookies 

Er wordt vanuit deze website geen gebruik gemaakt van cookies.